සුපිරි සිහින් කුඩු ඇඹරුම් මෝල

 • CRM ශ්‍රේණියේ අල්ට්‍රාෆයින් ඇඹරුම් මෝල

  CRM ශ්‍රේණියේ අල්ට්‍රාෆයින් ඇඹරුම් මෝල

  අයදුම්පත:කැල්සියම් කාබනේට් තලා දැමීම සැකසීම, ජිප්සම් කුඩු සැකසීම, බලාගාර ඩෙසල්ෆරීකරණය, ලෝහ නොවන ලෝපස් කුඩු කිරීම, ගල් අඟුරු කුඩු සකස් කිරීම යනාදිය.

  ද්රව්ය:හුණුගල්, කැල්සයිට්, කැල්සියම් කාබනේට්, බැරයිට්, ටැල්ක්, ජිප්සම්, ඩයබේස්, ක්වාර්ට්සයිට්, බෙන්ටොනයිට්, ආදිය.

  • ධාරිතාව: 0.4-10t/h
  • නිමි භාණ්ඩයේ සියුම් බව: 150-3000 දැලක් (100-5μm)