කුළුණ වියළි මෝටාර් නිෂ්පාදන මාර්ගය

 • කුළුණු වර්ගයේ වියළි මෝටාර් නිෂ්පාදන මාර්ගය

  කුළුණු වර්ගයේ වියළි මෝටාර් නිෂ්පාදන මාර්ගය

  ධාරිතාව:10-15TPH;15-20TPH;20-30TPH;30-40TPH;50-60TPH

  විශේෂාංග සහ වාසි:

  1. අඩු බලශක්ති පරිභෝජනය සහ ඉහළ නිෂ්පාදන කාර්යක්ෂමතාව.
  2. අඩු අමුද්‍රව්‍ය නාස්තිය, දූවිලි දූෂණයෙන් තොර වීම සහ අසාර්ථක වීමේ අනුපාතය අඩු වීම.
  3. සහ අමුද්‍රව්‍ය සිලෝස් වල ව්‍යුහය නිසා නිෂ්පාදන රේඛාව පැතලි නිෂ්පාදන රේඛාවේ 1/3 ප්‍රදේශයක් අල්ලා ගනී.